odstúpenie od zmluvy

 
 
Úvod > Odstúpenie od zmluvy
 

Postup vrátenia tovaru v lehote 30 dní

Neviete, ako postupovať, keď vám tovar zakúpený v e-shope nevyhovuje a chcete ho vrátiť v zákonnej lehote 30 dní?

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.

Ako zákazníkovi gundogstore.sk Vám ponúkame možnosť vrátiť tovar do 30 kalendárnych dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 30 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Postup pri odstúpení od zmluvy

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom).

Adresa: FIREDOG, s.r.o., Na Barine 787, 908 77 Borský Mikuláš, Telefón: +421 911 521 821, e-mail: odstupenie@gundogstore.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. Vyplnený formulár prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru, inak Vašu zásielku nebude možné správne identifikovať.

 Stiahnuť PDF - Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Vrátenie platby

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy.

Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Darčeky a bonusy

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru

Zašlite nám tovar bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom. Spätná zásielka tovaru je individuálna.

Tovar prosím na túto adresu: (nezabudnite priložiť vyplnený formulár, inak zásielku nebude možné identifikovať)

FIREDOG, s.r.o.

Na Barine 787

908 77 Borský Mikuláš

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch

  • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením.

Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia